ژنراتور

اطلاعات ژنراتور Standby 40°C continous 40°C
ردیف مدل ژنراتور kw kva kw kva
1 ژنراتور استمفورد مدل PI044G 13کیلووات16.2کیلو ولت آمپر 12کیلووات15کیلو ولت آمپر
2 ژنراتور استمفورد مدل PI144E 21.5کیلووات26.9کیلو ولت آمپر 20کیلووات25کیلو ولت آمپر
3 ژنراتور استمفورد مدل PI144G 26.4کیلووات33.0کیلو ولت آمپر 24.0کیلووات30.0کیلو ولت آمپر
4 ژنراتور استمفورد مدل UCI224D 42.4کیلووات53کیلو ولت آمپر 40کیلووات50کیلو ولت آمپر
5 ژنراتور استمفورد مدل UCI224C 46.8کیلووات34.0کیلو ولت آمپر 34.0کیلووات42.5کیلو ولت آمپر
6 ژنراتور استمفورد مدل UCI224E 48.8کیلووات61کیلو ولت آمپر 48کیلووات60کیلو ولت آمپر
7 ژنراتور استمفورد مدل UCI224F 61.6کیلو ولت آمپر77کیلووات 58کیلووات72کیلو ولت آمپر
8 ژنراتور استمفورد مدل UCI224G 70کیلووات87.5کیلو ولت آمپر 68کیلووات85کیلو ولت آمپر
9 ژنراتور استمفورد مدل UCI274C 88کیلووات110کیلو ولت آمپر 80کیلووات100کیلو ولت آمپر
10 ژنراتور استمفورد مدل UCI274D 91.2کیلووات100کیلو ولت آمپر 91.2کیلووات114کیلو ولت آمپر
11 ژنراتور استمفورد مدل UCI274E 116کیلووات145کیلو ولت آمپر 112کیلووات140کیلو ولت آمپر
12 ژنراتور استمفورد مدل UCI274F 136کیلووات170کیلو ولت آمپر 128کیلووات160کیلو ولت آمپر
13 ژنراتور استمفورد مدل UCI274G 149.6کیلووات187کیلو ولت آمپر 144کیلووات180کیلو ولت آمپر
14 ژنراتور استمفورد مدل UCI274H 169.6کیلووات212کیلو ولت آمپر 160کیلووات200کیلو ولت آمپر
15 ژنراتور استمفورد مدل UCDI274J 200کیلووات250کیلو ولت آمپر 184کیلووات230کیلو ولت آمپر
16 ژنراتور استمفورد مدل UCDI274K 212کیلووات265کیلو ولت آمپر 200کیلووات250کیلو ولت آمپر
17 ژنراتور استمفورد مدل HCI444C 216کیلووات270کیلو ولت آمپر 200کیلووات250کیلو ولت آمپر
18 ژنراتور استمفورد مدل HCI444D 256کیلووات320کیلو ولت آمپر 240کیلووات300کیلو ولت آمپر
19 ژنراتور استمفورد مدل HCI444E 296کیلووات370کیلو ولت آمپر 280کیلووات350کیلو ولت آمپر
20 ژنراتور استمفورد مدل HCI444F 332کیلووات415کیلو ولت آمپر 320کیلووات400کیلو ولت آمپر
21 ژنراتور استمفورد مدل HCI544C 382کیلووات478کیلو ولت آمپر 360کیلووات450کیلو ولت آمپر
22 ژنراتور استمفورد مدل HCI544D 412کیلووات515کیلو ولت آمپر 400کیلووات500کیلو ولت آمپر
23 ژنراتور استمفورد مدل HCI544E 509کیلووات636کیلو ولت آمپر 480کیلووات600کیلو ولت آمپر
24 ژنراتور استمفورد مدل HCI544F 568کیلووات710کیلو ولت آمپر 536کیلووات670کیلو ولت آمپر
25 ژنراتور استمفورد مدل HCI634G 656کیلووات820کیلو ولت آمپر 640کیلووات800کیلو ولت آمپر
26 ژنراتور استمفورد مدل HCI634H 768کیلووات960کیلو ولت آمپر 728کیلووات910کیلو ولت آمپر
27 ژنراتور استمفورد مدل HCI634J 848کیلو ولت آمپر1060کیلووات 800کیلو ولت آمپر1000کیلووات
28 ژنراتور استمفورد مدل HCI634K 944کیلووات1180کیلو ولت آمپر 888کیلووات1110کیلو ولت آمپر
29 ژنراتور استمفورد مدل PI734B 1132کیلووات1415کیلو ولت آمپر 1088کیلووات1360کیلو ولت آمپر
30 ژنراتور استمفورد مدل PI734C 1256کیلووات1570کیلو ولت آمپر 1204کیلووات1505کیلو ولت آمپر
31 ژنراتور استمفورد مدل PI734D 1340کیلووات1675کیلو ولت آمپر 1292کیلووات1615کیلو ولت آمپر
32 ژنراتور استمفورد مدل PI734E 1536کیلووات1920کیلو ولت آمپر 1476کیلووات1845کیلو ولت آمپر
33 ژنراتور استمفورد مدل PI734F 1684کیلووات2105کیلو ولت آمپر 1616کیلووات2020کیلو ولت آمپر
34 ژنراتور استمفورد مدل PI734G 1780کیلووات2225کیلو ولت آمپر 1708کیلووات2135کیلو ولت آمپر
35 ژنراتور تستی 100کیلووات200کیلو ولت آمپر 120کیلووات300کیلو ولت آمپر
36 ژنراتور لینز مدل Pro18S A/4 18.4کیلووات23کیلو ولت آمپر 16کیلووات20کیلو ولت آمپر
37 ژنراتور لینز مدل Pro18S B/4 22.4کیلووات28کیلو ولت آمپر 20کیلووات25کیلو ولت آمپر
38 ژنراتور لینز مدل Pro18S C/4 27.2کیلووات34کیلو ولت آمپر 24کیلووات30کیلو ولت آمپر
39 ژنراتور لینز مدل Pro18M D/4 31.2کیلووات39کیلو ولت آمپر 28کیلووات35کیلو ولت آمپر
40 ژنراتور لینز مدل Pro18M E/4 38.4کیلووات48کیلو ولت آمپر 33.6کیلووات42کیلو ولت آمپر
41 ژنراتور لینز مدل Pro18L F/4 44کیلووات55کیلو ولت آمپر 40کیلووات50کیلو ولت آمپر
42 ژنراتور لینز مدل Pro18L G/4 52کیلووات65کیلو ولت آمپر 48کیلووات60کیلو ولت آمپر
43 ژنراتور لینز مدل PRO22S A/4 56.8کیلووات71کیلو ولت آمپر 50.4کیلووات63کیلو ولت آمپر
44 ژنراتور لینز مدل PRO22S B/4 65.6کیلووات82کیلو ولت آمپر 60کیلووات75کیلو ولت آمپر
45 ژنراتور لینز مدل PRO22S C/4 76.8کیلووات96کیلو ولت آمپر 68کیلووات85کیلو ولت آمپر
46 ژنراتور لینز مدل PRO22S D/4 90.4کیلووات113کیلو ولت آمپر 80کیلووات100کیلو ولت آمپر
47 ژنراتور لینز مدل PRO22M E/4 117.6کیلووات147کیلو ولت آمپر 104کیلووات130کیلو ولت آمپر
48 ژنراتور لینز مدل PRO22M F/4 135.6کیلووات169.5کیلو ولت آمپر 120کیلووات150کیلو ولت آمپر
49 ژنراتور لینز مدل PRO28S A/4 160کیلووات200کیلو ولت آمپر 144کیلووات180کیلو ولت آمپر
50 ژنراتور لینز مدل PRO28S B/4 176کیلووات220کیلو ولت آمپر 160کیلووات200کیلو ولت آمپر
51 ژنراتور لینز مدل PRO28S C/4 212کیلووات265کیلو ولت آمپر 180کیلووات225کیلو ولت آمپر
52 ژنراتور لینز مدل PRO28S D/4 224کیلووات280کیلو ولت آمپر 200کیلووات250کیلو ولت آمپر
53 ژنراتور لینز مدل PRO28M E/4 260کیلووات325کیلو ولت آمپر 240کیلووات300کیلو ولت آمپر
54 ژنراتور لینز مدل PRO28M F/4 300کیلووات375کیلو ولت آمپر 280کیلووات350کیلو ولت آمپر
55 ژنراتور لینز مدل *PRO28L G/4 336کیلووات420کیلو ولت آمپر 320کیلووات400کیلو ولت آمپر
56 ژنراتور لینز مدل PRO35S B/4 396کیلووات495کیلو ولت آمپر 360کیلووات450کیلو ولت آمپر
57 ژنراتور لینز مدل *PRO35S C/4 440کیلووات550کیلو ولت آمپر 400کیلووات500کیلو ولت آمپر
58 ژنراتور لینز مدل PRO35S D/4 484کیلووات605کیلو ولت آمپر 440کیلووات550کیلو ولت آمپر
59 ژنراتور لینز مدل *PRO35M E/4 528کیلووات660کیلو ولت آمپر 480کیلووات600کیلو ولت آمپر
60 ژنراتور لینز مدل *PRO35M F/4 588کیلووات735کیلو ولت آمپر 536کیلووات670کیلو ولت آمپر
61 ژنراتور لینز مدل PRO35M G/4 636کیلووات795کیلو ولت آمپر 580کیلووات725کیلو ولت آمپر
62 ژنراتور لینز مدل *PRO35L H/4 720کیلووات900کیلو ولت آمپر 640کیلووات800کیلو ولت آمپر
آدرس فروشگاه سعدی

آدرس : تهران خیابان سعدی جنوبی جنب پارکینگ باز پلاک 292

تلفن فروشگاه سعدی

تلفن : 02133112133

فکس فروشگاه سعدی

فکس : 02133901616