ژنراتور

اطلاعات ژنراتور Standby 40°C continous 40°C
ردیف مدل ژنراتور kw kva kw kva
1 ژنراتور استمفورد مدل PI044G 13کیلووات16.2کیلو ولت آمپر 12کیلووات15کیلو ولت آمپر
2 ژنراتور استمفورد مدل PI144E 21.5کیلووات26.9کیلو ولت آمپر 20کیلووات25کیلو ولت آمپر
3 ژنراتور استمفورد مدل PI144G 26.4کیلووات33.0کیلو ولت آمپر 24.0کیلووات30.0کیلو ولت آمپر
4 ژنراتور استمفورد مدل UCI224D 42.4کیلووات53کیلو ولت آمپر 40کیلووات50کیلو ولت آمپر
5 ژنراتور استمفورد مدل UCI224C 46.8کیلووات34.0کیلو ولت آمپر 34.0کیلووات42.5کیلو ولت آمپر
6 ژنراتور استمفورد مدل UCI224E 48.8کیلووات61کیلو ولت آمپر 48کیلووات60کیلو ولت آمپر
7 ژنراتور استمفورد مدل UCI224F 61.6کیلو ولت آمپر77کیلووات 58کیلووات72.5کیلو ولت آمپر
8 ژنراتور استمفورد مدل UCI224G 70کیلووات87.5کیلو ولت آمپر 68کیلووات85کیلو ولت آمپر
9 ژنراتور استمفورد مدل UCI274C 88کیلووات110کیلو ولت آمپر 80کیلووات100کیلو ولت آمپر
10 ژنراتور استمفورد مدل UCI274D 91.2کیلووات100کیلو ولت آمپر 96.8کیلووات121کیلو ولت آمپر
11 ژنراتور استمفورد مدل UCI274E 116کیلووات145کیلو ولت آمپر 112کیلووات140کیلو ولت آمپر
12 ژنراتور استمفورد مدل UCI274F 136کیلووات170کیلو ولت آمپر 128کیلووات160کیلو ولت آمپر
13 ژنراتور استمفورد مدل UCI274G 149.6کیلووات187کیلو ولت آمپر 144کیلووات180کیلو ولت آمپر
14 ژنراتور استمفورد مدل UCI274H 169.6کیلووات212کیلو ولت آمپر 160کیلووات200کیلو ولت آمپر
15 ژنراتور استمفورد مدل UCDI274J 200کیلووات250کیلو ولت آمپر 184کیلووات230کیلو ولت آمپر
16 ژنراتور استمفورد مدل UCDI274K 212کیلووات265کیلو ولت آمپر 200کیلووات250کیلو ولت آمپر
17 ژنراتور استمفورد مدل HCI444C 216کیلووات270کیلو ولت آمپر 200کیلووات250کیلو ولت آمپر
18 ژنراتور استمفورد مدل HCI444D 256کیلووات320کیلو ولت آمپر 240کیلووات300کیلو ولت آمپر
19 ژنراتور استمفورد مدل HCI444E 280کیلووات350کیلو ولت آمپر 280کیلووات350کیلو ولت آمپر
20 ژنراتور استمفورد مدل HCI444F 332کیلووات415کیلو ولت آمپر 320کیلووات400کیلو ولت آمپر
21 ژنراتور استمفورد مدل HCI544C 360کیلووات450کیلو ولت آمپر 360کیلووات450کیلو ولت آمپر
22 ژنراتور استمفورد مدل HCI544D 424کیلووات530کیلو ولت آمپر 400کیلووات500کیلو ولت آمپر
23 ژنراتور استمفورد مدل HCI544E 508.8کیلووات636کیلو ولت آمپر 480کیلووات600کیلو ولت آمپر
24 ژنراتور استمفورد مدل HCI544F 568کیلووات710کیلو ولت آمپر 536670
25 ژنراتور استمفورد مدل HCI634G 656کیلووات820کیلو ولت آمپر 640کیلووات800کیلو ولت آمپر
26 ژنراتور استمفورد مدل HCI634H 768کیلووات960کیلو ولت آمپر 728کیلووات910کیلو ولت آمپر
27 ژنراتور استمفورد مدل HCI634J 848کیلو ولت آمپر1060کیلووات 800کیلو ولت آمپر1000کیلووات
28 ژنراتور استمفورد مدل HCI634K 944کیلووات1180کیلو ولت آمپر 888کیلووات1110کیلو ولت آمپر
29 ژنراتور استمفورد مدل PI734B 1132کیلووات1415کیلو ولت آمپر 1088کیلووات1360کیلو ولت آمپر
30 ژنراتور استمفورد مدل PI734C 1256کیلووات1570کیلو ولت آمپر 1204کیلووات1505کیلو ولت آمپر
31 ژنراتور استمفورد مدل PI734D 1340کیلووات1675کیلو ولت آمپر 1292کیلووات1615کیلو ولت آمپر
32 ژنراتور استمفورد مدل PI734E 1536کیلووات1920کیلو ولت آمپر 1476کیلووات1845کیلو ولت آمپر
33 ژنراتور استمفورد مدل PI734F 1684کیلووات2105کیلو ولت آمپر 1616کیلووات2020کیلو ولت آمپر
34 ژنراتور استمفورد مدل PI734G 1780کیلووات2225کیلو ولت آمپر 1708کیلووات2135کیلو ولت آمپر
35 ژنراتور تستی 100کیلووات200کیلو ولت آمپر 120کیلووات300کیلو ولت آمپر
36 ژنراتور لینز مدل Pro18S A/4 18.4کیلووات23کیلو ولت آمپر 16کیلووات20کیلو ولت آمپر25.3اسب بخار
37 ژنراتور لینز مدل Pro18S B/4 22.4کیلووات28کیلو ولت آمپر 23.1کیلووات25کیلو ولت آمپر31.4اسب بخار
38 ژنراتور لینز مدل Pro18S C/4 27.2کیلووات34کیلو ولت آمپر 27.6کیلووات30کیلو ولت آمپر37.5اسب بخار
39 ژنراتور لینز مدل Pro18M D/4 31.2کیلووات39کیلو ولت آمپر 28کیلووات35کیلو ولت آمپر43اسب بخار
40 ژنراتور لینز مدل Pro18M E/4 38.4کیلووات48کیلو ولت آمپر 37.6کیلووات42کیلو ولت آمپر51.2اسب بخار
41 ژنراتور لینز مدل Pro18L F/4 44کیلووات55کیلو ولت آمپر 44.7کیلووات50کیلو ولت آمپر60.8اسب بخار
42 ژنراتور لینز مدل Pro18L G/4 52کیلووات65کیلو ولت آمپر 53.6کیلووات60کیلو ولت آمپر72.8اسب بخار
43 ژنراتور لینز مدل PRO22S A/4 56.8کیلووات71کیلو ولت آمپر 55.9کیلووات63کیلو ولت آمپر76.1اسب بخار
44 ژنراتور لینز مدل PRO22S B/4 65.6کیلووات82کیلو ولت آمپر 66.5کیلووات75کیلو ولت آمپر90.4اسب بخار
45 ژنراتور لینز مدل PRO22S C/4 76.8کیلووات96کیلو ولت آمپر 75.3کیلووات85کیلو ولت آمپر102.4اسب بخار
46 ژنراتور لینز مدل PRO22S D/4 90.4کیلووات113کیلو ولت آمپر 88.3کیلووات100کیلو ولت آمپر120.1اسب بخار
47 ژنراتور لینز مدل PRO22M E/4 117.6کیلووات147کیلو ولت آمپر 112.7کیلووات130کیلو ولت آمپر153.2اسب بخار
48 ژنراتور لینز مدل PRO22M F/4 135.6کیلووات169.5کیلو ولت آمپر 129.6کیلووات150کیلو ولت آمپر176.2اسب بخار
49 ژنراتور لینز مدل PRO28S A/4 160کیلووات200کیلو ولت آمپر 156.9کیلووات180کیلو ولت آمپر213.3اسب بخار
50 ژنراتور لینز مدل PRO28S B/4 176کیلووات220کیلو ولت آمپر 174کیلووات200کیلو ولت آمپر237اسب بخار
51 ژنراتور لینز مدل PRO28S C/4 212کیلووات265کیلو ولت آمپر 195کیلووات225کیلو ولت آمپر266اسب بخار
52 ژنراتور لینز مدل PRO28S D/4 224کیلووات280کیلو ولت آمپر 216کیلووات250کیلو ولت آمپر293اسب بخار
53 ژنراتور لینز مدل PRO28M E/4 260کیلووات325کیلو ولت آمپر 258کیلووات300کیلو ولت آمپر351اسب بخار
54 ژنراتور لینز مدل PRO28M F/4 300کیلووات375کیلو ولت آمپر 299کیلووات350کیلو ولت آمپر406اسب بخار
55 ژنراتور لینز مدل PRO28L G/4 336کیلووات420کیلو ولت آمپر 341کیلووات400کیلو ولت آمپر464اسب بخار
56 ژنراتور لینز مدل PRO35S B/4 396کیلووات495کیلو ولت آمپر 382کیلووات450کیلو ولت آمپر520اسب بخار
57 ژنراتور لینز مدل PRO35S C/4 440کیلووات550کیلو ولت آمپر 421کیلووات500کیلو ولت آمپر573اسب بخار
58 ژنراتور لینز مدل PRO35S D/4 484کیلووات605کیلو ولت آمپر 463کیلووات550کیلو ولت آمپر630اسب بخار
59 ژنراتور لینز مدل PRO35M E/4 528کیلووات660کیلو ولت آمپر 505کیلووات600کیلو ولت آمپر687اسب بخار
60 ژنراتور لینز مدل PRO35M F/4 588کیلووات735کیلو ولت آمپر 566کیلووات670کیلو ولت آمپر770اسب بخار
61 ژنراتور لینز مدل PRO35M G/4 636کیلووات795کیلو ولت آمپر 609کیلووات725کیلو ولت آمپر827اسب بخار
62 ژنراتور لینز مدل *PRO35L H/4 720کیلووات900کیلو ولت آمپر 640کیلووات800کیلو ولت آمپر
آدرس فروشگاه سعدی

آدرس : تهران خیابان سعدی جنوبی جنب پارکینگ باز پلاک 292

تلفن فروشگاه سعدی

تلفن : 02133112133

فکس فروشگاه سعدی

فکس : 02133901616