دیزل

اطلاعات موتور دیزلی توان اضطراری توان پرایم
ردیف مدل موتور kw kva kw kva
1 موتور دیزل کامینز 6BTA5.9-G5 88کیلووات1500110کیلو ولت آمپر1500 80کیلووات1500100کیلو ولت آمپر1500
2 موتور دیزل ولوو پنتا TD520GE 85کیلووات116اسب بخار 77.5کیلووات105.4اسب بخار
3 موتور دیزل کرلوسکار مدل 4R1040T 67کیلووات91اسب بخار 61کیلووات83اسب بخار
4 موتور دیزل دویتس مدل F2M1008F 5.5کیلووات1500 5.2کیلووات1500
5 موتور دیزل ولوو پنتا TAD530GE 83کیلووات113اسب بخار 74کیلووات101اسب بخار
6 موتور دیزل کامینز QSL9-G5 264کیلووات1500330کیلو ولت آمپر1500 240کیلووات1500300کیلو ولت آمپر1500
7 موتور دیزل کرلوسکار مدل 4R1040 45.3کیلووات61.6اسب بخار 41.2کیلووات56اسب بخار
8 موتور دیزل دویتس مدل F3M1008F 8.5کیلووات1500 8.1کیلووات1500
9 موتور دیزل ولوو پنتا TAD531GE 98کیلووات133اسب بخار 88کیلووات119اسب بخار
10 موتور دیزل کامینز NT855-G6 280کیلووات1500350کیلو ولت آمپر1500 256کیلووات1500320کیلو ولت آمپر1500
11 موتور دیزل کرلوسکار مدل 6R1080T 102.8کیلووات139.7اسب بخار 93.4کیلووات127اسب بخار
12 موتور دیزل دویتس مدل F4M1008F 11.0کیلووات1500 10.5کیلووات1500
13 موتور دیزل ولوو پنتا TAD532GE 125کیلووات170اسب بخار 112کیلووات153اسب بخار
14 موتور دیزل کامینز NTA855-G4 320کیلووات1500400کیلو ولت آمپر1500 292کیلووات1500365کیلو ولت آمپر1500
15 موتور دیزل کرلوسکار مدل 6SL9088TA 160.3کیلووات217.8اسب بخار 145.7کیلووات198اسب بخار
16 موتور دیزل دویتس مدل BF4M1008 12.9کیلووات1500 12.2کیلووات1500
17 موتور دیزل کامینز QSX15-G8 440کیلووات1500550کیلو ولت آمپر1500 400کیلووات1500500کیلو ولت آمپر1500
18 موتور دیزل ولوو پنتا TD720GE 128کیلووات134اسب بخار 117کیلووات123اسب بخار
19 موتور دیزل کرلوسکار مدل 6SL1500TA 200کیلووات272اسب بخار 182.5کیلووات248اسب بخار
20 موتور دیزل دویتس مدل F3L1011F 18.0کیلووات1500 17.0کیلووات1500
21 موتور دیزل کامینز QSK19G3 572کیلووات1500715کیلو ولت آمپر1500 520کیلووات1500650کیلو ولت آمپر1500
22 موتور دیزل ولوو پنتا TAD730GE 382کیلووات382اسب بخار 111کیلووات151اسب بخار
23 موتور دیزل کرلوسکار مدل 6SL8800TA 250کیلووات341اسب بخار 228.1کیلووات310اسب بخار
24 موتور دیزل دویتس مدل F3M1011F 18.6کیلووات1500 17.6کیلووات1500
25 موتور دیزل کامینز KTA50-G3 1120کیلووات15001400کیلو ولت آمپر1500 1020کیلووات15001275کیلو ولت آمپر1500
26 موتور دیزل ولوو پنتا TAD731GE 148کیلووات201اسب بخار 133کیلووات180اسب بخار
27 موتور دیزل کرلوسکار مدل DV8 396کیلووات539اسب بخار 360.6کیلووات490اسب بخار
28 موتور دیزل دویتس مدل F4L1011F 24.0کیلووات1500 22.5کیلووات1500
29 موتور دیزل ولوو پنتا TAD732GE 179کیلووات243اسب بخار 160کیلووات218اسب بخار
30 موتور دیزل کامینز QSK50G3 1232کیلووات15001540کیلو ولت آمپر1500 1120کیلووات15001400کیلو ولت آمپر1500
31 موتور دیزل دویتس مدل F4M1011F 25.8کیلووات1500 24.5کیلووات1500
32 موتور دیزل کامینز KTA50-G8 1340کیلووات15001675کیلو ولت آمپر1500 1120کیلووات15001400کیلو ولت آمپر1500
33 موتور دیزل ولوو پنتا TAD733GE 197کیلووات267اسب بخار 177کیلووات240اسب بخار
34 موتور دیزل دویتس مدل F3L912 28.0کیلووات1500 27.5کیلووات1500
35 موتور دیزل کامینز 4B3.9-G2
36 موتور دیزل ولوو پنتا TAD734GE 241کیلووات327اسب بخار 216کیلووات293اسب بخار
37 موتور دیزل دویتس مدل BF4L1011F 32.0کیلووات1500 31.0کیلووات1500
38 موتور دیزل کامینز 6BT5.9-G6
39 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1341GE 298کیلووات405اسب بخار 271کیلووات369اسب بخار
40 موتور دیزل دویتس مدل BF4M1011F 36.0کیلووات1500 34.0کیلووات1500
41 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1342GE 333کیلووات453اسب بخار 303کیلووات412اسب بخار
42 موتور دیزل کامینز QST30-G4 880کیلووات1100کیلو ولت آمپر 800کیلووات1000کیلو ولت آمپر
43 موتور دیزل دویتس مدل F4L912 38.0کیلووات1500 37.0کیلووات1500
44 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1343GE 325کیلووات442اسب بخار 356کیلووات484اسب بخار
45 موتور دیزل کامینز 6CTAA8.3G2
46 موتور دیزل دویتس مدل BF4M1012E 54.0کیلووات1500 51.0کیلووات1500
47 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1344GE 389کیلووات529اسب بخار 354کیلووات481اسب بخار
48 موتور دیزل کامینز 6CTAA8.3G1
49 موتور دیزل دویتس مدل F6L912 56.0کیلووات1500 55.0کیلووات1500
50 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1345GE 431کیلووات586اسب بخار 388کیلووات528اسب بخار
51 موتور دیزل کامینز KTA19-G2
52 موتور دیزل دویتس مدل BF4M1012EC 67.0کیلووات1500 64.0کیلووات1500
53 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1640GE 432کیلووات588اسب بخار 393کیلووات534اسب بخار
54 موتور دیزل کامینز KTA19-G3
55 موتور دیزل دویتس مدل BF4M1013E 83.0کیلووات1500 78.0کیلووات1500
56 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1641GE 473کیلووات643اسب بخار 430کیلووات585اسب بخار
57 موتور دیزل کامینز KTA19-G4
58 موتور دیزل دویتس مدل BF6L913 97.0کیلووات1500 92.0کیلووات1500
59 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1642GE 536کیلووات729اسب بخار 485کیلووات660اسب بخار
60 موتور دیزل کامینز KTA38G3
61 موتور دیزل ولوو پنتا TWD1643GE 596کیلووات811اسب بخار 536کیلووات729اسب بخار
62 موتور دیزل دویتس مدل BF4M1013EC 98.0کیلووات1500 93.0کیلووات1500
63 موتور دیزل کامینز KTA38-G4
64 موتور دیزل دویتس مدل BF6L913C 125.0کیلووات1500 119.0کیلووات1500
65 موتور دیزل کامینز KTA38-G5 880کیلووات1100کیلو ولت آمپر 800کیلووات1000کیلو ولت آمپر
66 موتور دیزل دویتس مدل BF6M1013E 126.0کیلووات1500 120.0کیلووات1500
67 موتور دیزل کامینز KTA38G6
68 موتور دیزل دویتس مدل BF6M1013EC 149.0کیلووات1500 142.0کیلووات1500
69 موتور دیزل کامینز KTA50G2
70 موتور دیزل دویتس مدل BF6M1015 231.0کیلووات1500 210.0کیلووات1500
71 موتور دیزل کامینز KTA50G7
72 موتور دیزل دویتس مدل BF8M1015 279.0کیلووات1500 254.0کیلووات1500
73 موتور دیزل کامینز NT855G4
74 موتور دیزل دویتس مدل BF6M1015C 345.0کیلووات1500 285.0کیلووات1500
75 موتور دیزل کامینز NT855-G5
76 موتور دیزل دویتس مدل BF6M1015CP 365.0کیلووات1500 338.0کیلووات1500
77 موتور دیزل کامینز NTA855G2
78 موتور دیزل دویتس مدل BF8M1015C 459.0کیلووات1500 380.0کیلووات1500
79 موتور دیزل کامینز NTA855-G3
80 موتور دیزل دویتس مدل TBD616 V8 463.0کیلووات1500 441.0کیلووات1500
81 موتور دیزل کامینز NTA855G5
82 موتور دیزل دویتس مدل BF8M1015CP 490.0کیلووات1500 448.0کیلووات1500
83 موتور دیزل کامینز NTA855G6
84 موتور دیزل دویتس مدل TBD616 V12 695.0کیلووات1500 662.0کیلووات1500
85 موتور دیزل کامینز QST30G8‎
86 موتور دیزل دویتس مدل TBD616 V16 926.0کیلووات1500 882.0کیلووات1500
87 موتور دیزل کامینز QST30G7
88 موتور دیزل دویتس مدل TBD620 V8 986.0کیلووات1500 922.0کیلووات1500
89 موتور دیزل دویتس مدل TBD620 V12 1452.0کیلووات1500 1384.0کیلووات1500
90 موتور دیزل دویتس مدل TBD620 V16 1936.0کیلووات1500 1844.0کیلووات1500
آدرس فروشگاه سعدی

آدرس : تهران خیابان سعدی جنوبی جنب پارکینگ باز پلاک 292

تلفن فروشگاه سعدی

تلفن : 02133112133

فکس فروشگاه سعدی

فکس : 02133901616