دیزل دویتس

اطلاعات موتور دیزلی توان اضطراری توان پرایم
ردیف مدل موتور kw kva kw kva
1 موتور دیزل دویتس مدل F2M1008F 5.5کیلووات1500 5.2کیلووات1500
2 موتور دیزل دویتس مدل F3M1008F 8.5کیلووات1500 8.1کیلووات1500
3 موتور دیزل دویتس مدل F4M1008F 11.0کیلووات1500 10.5کیلووات1500
4 موتور دیزل دویتس مدل BF4M1008 12.9کیلووات1500 12.2کیلووات1500
5 موتور دیزل دویتس مدل F3L1011F 18.0کیلووات1500 17.0کیلووات1500
6 موتور دیزل دویتس مدل F3M1011F 18.6کیلووات1500 17.6کیلووات1500
7 موتور دیزل دویتس مدل F4L1011F 24.0کیلووات1500 22.5کیلووات1500
8 موتور دیزل دویتس مدل F4M1011F 25.8کیلووات1500 24.5کیلووات1500
9 موتور دیزل دویتس مدل F3L912 28.0کیلووات1500 27.5کیلووات1500
10 موتور دیزل دویتس مدل BF4L1011F 32.0کیلووات1500 31.0کیلووات1500
11 موتور دیزل دویتس مدل BF4M1011F 36.0کیلووات1500 34.0کیلووات1500
12 موتور دیزل دویتس مدل F4L912 38.0کیلووات1500 37.0کیلووات1500
13 موتور دیزل دویتس مدل BF4M1012E 54.0کیلووات1500 51.0کیلووات1500
14 موتور دیزل دویتس مدل F6L912 56.0کیلووات1500 55.0کیلووات1500
15 موتور دیزل دویتس مدل BF4M1012EC 67.0کیلووات1500 64.0کیلووات1500
16 موتور دیزل دویتس مدل BF4M1013E 83.0کیلووات1500 78.0کیلووات1500
17 موتور دیزل دویتس مدل BF6L913 97.0کیلووات1500 92.0کیلووات1500
18 موتور دیزل دویتس مدل BF4M1013EC 98.0کیلووات1500 93.0کیلووات1500
19 موتور دیزل دویتس مدل BF6L913C 125.0کیلووات1500 119.0کیلووات1500
20 موتور دیزل دویتس مدل BF6M1013E 126.0کیلووات1500 120.0کیلووات1500
21 موتور دیزل دویتس مدل BF6M1013EC 149.0کیلووات1500 142.0کیلووات1500
22 موتور دیزل دویتس مدل BF6M1015 231.0کیلووات1500 210.0کیلووات1500
23 موتور دیزل دویتس مدل BF8M1015 279.0کیلووات1500 254.0کیلووات1500
24 موتور دیزل دویتس مدل BF6M1015C 345.0کیلووات1500 285.0کیلووات1500
25 موتور دیزل دویتس مدل BF6M1015CP 365.0کیلووات1500 338.0کیلووات1500
26 موتور دیزل دویتس مدل BF8M1015C 459.0کیلووات1500 380.0کیلووات1500
27 موتور دیزل دویتس مدل TBD616 V8 463.0کیلووات1500 441.0کیلووات1500
28 موتور دیزل دویتس مدل BF8M1015CP 490.0کیلووات1500 448.0کیلووات1500
29 موتور دیزل دویتس مدل TBD616 V12 695.0کیلووات1500 662.0کیلووات1500
30 موتور دیزل دویتس مدل TBD616 V16 926.0کیلووات1500 882.0کیلووات1500
31 موتور دیزل دویتس مدل TBD620 V8 986.0کیلووات1500 922.0کیلووات1500
32 موتور دیزل دویتس مدل TBD620 V12 1452.0کیلووات1500 1384.0کیلووات1500
33 موتور دیزل دویتس مدل TBD620 V16 1936.0کیلووات1500 1844.0کیلووات1500
آدرس فروشگاه سعدی

آدرس : تهران خیابان سعدی جنوبی جنب پارکینگ باز پلاک 292

تلفن فروشگاه سعدی

تلفن : 02133112133

فکس فروشگاه سعدی

فکس : 02133901616